Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 108 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều (CD).

Mục lục:
BÀI 1. DÃY SỐ 3.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 3.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 4.
Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số 4.
1. Phương pháp 4.
2. Các ví dụ 4.
Dạng 2. Tính tăng giảm của dãy số 5.
1. Phương pháp 5.
2. Các ví dụ 5.
Dạng 3. Dãy số bị chặn 9.
1. Phương pháp 9.
2. Các ví dụ 9.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 16.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 19.
BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG 35.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 35.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 35.
Dạng 1. Nhận dạng 1 dãy số là cấp số cộng 35.
1. Phương pháp 35.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 35.
Dạng 2. Xác định số hạng, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng 36.
1. Phương pháp 36.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 36.
Dạng 3. Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng 37.
1. Phương pháp 37.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 37.
Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng) 38.
1. Phương pháp 38.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 38.
Dạng 5. Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng lập thành cấp số cộng, bài toán có sử dụng yếu tố cấp số cộng 39.
1. Phương pháp 39.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 39.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 41.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 45.
BÀI 3. CẤP SỐ NHÂN 55.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 55.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 56.
Dạng 1. Chứng mình một dãy số là cấp số nhân 56.
1. Phương pháp 56.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 56.
Dạng 2. Xác định các số hạng của cấp số nhân, tổng của cấp số nhân 58.
1. Phương pháp 58.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 58.
Dạng 3. Các bài toán thực tế 70.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 72.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 75.
ÔN TẬP CHƯƠNG 2 92.
PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 92.
PHẦN 2. BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG 2 100.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]