Bài giảng giới hạn và hàm số liên tục Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 147 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề giới hạn và hàm số liên tục trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

MỤC LỤC:
Chương 3. GIỚI HẠN & HÀM SỐ LIÊN TỤC 3.
BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 3.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 4.
Dạng 1. Giới hạn hữu tỉ 4.
1. Phương pháp 4.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 5.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức 6.
1. Phương pháp 6.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 6.
Dạng 3. Tính giới hạn của dãy số chứa hàm mũ 7.
1. Phương pháp 7.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 7.
Dạng 4. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 9.
1. Phương pháp 9.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 9.
Dạng 5. Phương pháp sai phân và quy nạp tính giới hạn 10.
1. Phương pháp 10.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 12.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 14.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 17.
BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 41.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 41.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 43.
Dạng 1. Dãy số có giới hạn hữu hạn 43.
1. Phương pháp 43.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 43.
Dạng 2. Giới hạn tại vô cực 44.
1. Phương pháp 44.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 45.
Dạng 3. giới hạn một bên 47.
1. Phương pháp 47.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 47.
Dạng 3. Dạng vô định 0 0 49.
1. Phương pháp 49.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 49.
Dạng 4. Dạng vô định 56.
1. Phương pháp 56.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 56.
Dạng 5. Dạng vô định 0 60.
1. Phương pháp 60.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 61.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 63.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 65.
BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC 85.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 85.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 86.
Dạng 1. Hàm số liên tục tại một điểm 86.
1. Phương pháp 86.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 86.
Dạng 2. Hàm số liên tục trên tập xác định 88.
1. Phương pháp 88.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 89.
Dạng 3. Số nghiệm của phương trình trên một khoảng 90.
1. Phương pháp 90.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 90.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 93.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 95.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 107.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 107.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 108.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG 3 113.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 113.
PHẦN 2. TỰ LUẬN 131.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]