Phương pháp trắc nghiệm Toán 12 chuyên đề hàm số – Hoàng Xuân Nhàn

Tài liệu gồm 246 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số trong chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số.

MỤC LỤC:
BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Trang 01).
PHẦN I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ĐA THỨC, HÀM PHÂN THỨC, HÀM CHỨA CĂN VÀ LƯỢNG GIÁC (Trang 01).
+ Dạng toán 1. Xét tính đơn điệu của hàm số (Trang 01).
+ Dạng toán 2. Tìm tham số m để đạo hàm của hàm số không đổi dấu (Trang 06).
+ Dạng toán 3. Hàm số nhất biến đơn điệu trên tập K (Trang 09).
+ Dạng toán 4. Tính đơn điệu của hàm mở rộng hàm nhất biến (Trang 11).
+ Dạng toán 5. Hàm số đa thức bậc ba đơn điệu trên tập K (Trang 14).
+ Dạng toán 6. Hàm số bậc cao, hàm chứa căn, hàm chứa mẫu đơn điệu trên tập K (Trang 20).
+ Dạng toán 7. Tính đơn điệu một số hàm lượng giác chứa tham số (Trang 25).
Đáp án trắc nghiệm Phần I (Trang 27).
PHẦN II. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ẨN, HÀM HỢP, HÀM CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI (Trang 28).
+ Dạng toán 1. Tính đơn điệu của hàm số có đạo hàm cho trước (Trang 28).
+ Dạng toán 2. Tính đơn điệu của hàm hợp f(u(x)) (Trang 31).
+ Dạng toán 3. Tính đơn điệu của hàm hợp có dạng phức tạp (Trang 35).
+ Dạng toán 4. Xét tính đơn điệu bằng kĩ thuật truy ngược hàm ẩn (Trang 46).
+ Dạng toán 5. Bài toán đơn điệu có tham số của hàm chứa giá trị tuyệt đối (Trang 49).
Đáp án trắc nghiệm Phần II (Trang 55).

BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (Trang 56).
+ Dạng toán 1. Tìm điểm cực trị của hàm số, của đồ thị hàm số (Trang 58).
+ Dạng toán 2. Điều kiện cực trị của hàm số bậc ba chứa tham số (Trang 66).
+ Dạng toán 3. Điều kiện cực trị của hàm số bậc bốn trùng phương chứa tham số (Trang 79).
+ Dạng toán 4. Tìm điểm cực trị của hàm hợp khi biết đồ thị đạo hàm (Trang 88).
+ Dạng toán 5. Bài toán vận dụng cao cực trị hàm chứa tham số (Trang 101).
Đáp án trắc nghiệm (Trang 109).

BÀI 3. MAX-MIN CỦA HÀM SỐ (Trang 111).
+ Dạng toán 1. Tìm Max-Min của hàm số trên một đoạn (Trang 111).
+ Dạng toán 2. Tìm Max-Min của hàm số trên một khoảng, nửa khoảng (Trang 116).
+ Dạng toán 3. Tìm tham số thỏa mãn điều kiện Max-Min cho trước (Trang 118).
+ Dạng toán 4. Tìm Max-Min cho bài toán thực tế (Trang 123).
Đáp án trắc nghiệm (Trang 131).

BÀI 4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Trang 132).
+ Dạng toán 1. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm phân thức (Trang 132).
+ Dạng toán 2. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số chứa căn (Trang 137).
+ Dạng toán 3. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm ẩn (Trang 143).
+ Dạng toán 4. Tiệm cận của đồ thị hàm có chứa tham số (Trang 152).
+ Dạng toán 5. Những bài toán liên quan đến tiệm cận (Trang 159).
Đáp án trắc nghiệm (Trang 162).

BÀI 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Trang 163).
+ Dạng toán 1. Nhận diện đồ thị hàm số bậc ba (Trang 165).
+ Dạng toán 2. Nhận diện đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương (Trang 173).
+ Dạng toán 3. Nhận diện đồ thị hàm số nhất biến (Trang 179).
+ Dạng toán 4. Phép biến đổi đồ thị hàm số (Trang 187).
Đáp án trắc nghiệm (Trang 200).

BÀI 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Trang 201).
+ Dạng toán 1. Sự tương giao khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số (Trang 201).
+ Dạng toán 2. Sự tương giao liên quan đồ thị hàm số bậc ba (Trang 214).
+ Dạng toán 3. Sự tương giao liên quan đến đồ thị hàm bậc bốn trùng phương (Trang 225).
+ Dạng toán 4. Sự tương giao liên quan đến đồ thị hàm nhất biến (Trang 232).
Đáp án trắc nghiệm (Trang 241).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]