Tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm giữa học kỳ 1 môn Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 chương trình SGK Cánh Diều; các đề kiểm tra được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

MA TRẬN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 10 CHƯƠNG TRÌNH SGK CÁNH DIỀU:
Nội Dung | Tổng Số Câu | Số Câu Thông Hiểu | Số Câu Vận Dụng:
Mệnh đề 7 3 4.
Tập hợp 8 3 5.
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 5 2 3.
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 6 2 4.
Góc và cung lượng giác 6 2 4.
Hệ thức tam giác thường 10 4 6.
Vận dụng cao 8.
Toàn bộ đề 50.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]