Hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 46 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ cơ bản, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số.

+ Cơ bản đường tiệm cận của đồ thị hàm số (phần 1 – phần 8).
+ Vận dụng đường tiệm cận của đồ thị hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao đường tiệm cận của đồ thị hàm số (phần 1 – phần 8).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]