Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

MỤC LỤC:
Chương I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP 3.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 3.
+ Mệnh đề 3.
+ Tập hợp và các phép toán trên tập hợp 4.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 7.
+ Mệnh đề 7.
+ Tập hợp và các phép toán trên tập hợp 7.
Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 9.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 9.
+ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 9.
+ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 10.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 12.
+ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 12.
+ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 12.
Chương III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 14.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 14.
+ Giá trị lượng giác của góc từ 0◦ đến 180◦ 14.
+ Hệ thức lượng trong tam giác 15.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 17.
Chương IV. VÉC TƠ 20.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 20.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 24.
Chương V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM 28.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 28.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 31.
ĐÁP ÁN CÁC TRẮC NGHIỆM 33.
+ Trắc nghiệm chương I 33.
+ Trắc nghiệm chương II 33.
+ Trắc nghiệm chương III 33.
+ Trắc nghiệm chương IV 33.
+ Trắc nghiệm chương V 33.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]