Chuyên đề phương trình và bất phương trình bậc hai

Tài liệu gồm 85 trang, trình bày tóm tắt lí thuyết, một số dạng toán thường gặp và bài tập chuyên đề phương trình và bất phương trình bậc hai trong chương trình môn Toán 10: Hàm Số, Đồ Thị Và Ứng Dụng.

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ BẬC HAI.
Dạng 1 Đồ thị hàm số bậc hai và các vấn đề liên quan.
Dạng 2 Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c.
Dạng 3 Ứng dụng của hàm số bậc hai trong thực tế.
CHUYÊN ĐỀ 2. DẤU TAM THỨC BẬC HAI.
Dạng 4 Xét dấu tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c với a khác 0.
Dạng 5 Giải bất phương trình bậc hai.
Dạng 6 Vận dụng, thực tiễn.
Dạng 7 Bài toán có chứa tham số.
CHUYÊN ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Dạng 8 Giải phương trình dạng √(ax2 + bx + c) = √(dx2 + ex + f).
Dạng 9 Giải phương trình dạng √(ax2 + bx + c) = dx + e.
Dạng 10 Vận dụng, thực tiễn.
Dạng 11 Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
CHUYÊN ĐỀ 4. BÀI TẬP TỔNG HỢP.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]