Vectơ và hệ tọa độ trong không gian Toán 12 CTST – Trần Thanh Yên

Tài liệu gồm 114 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thanh Yên, bao gồm lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất) chuyên đề vectơ và hệ tọa độ trong không gian trong chương trình môn Toán 12 Chân Trời Sáng Tạo (CTST) chương 2.

BÀI 1. VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN.
A. Lý thuyết.
1. Vectơ trong không gian.
2. Tổng và hiệu của hai vectơ.
3. Tích của một số với một vectơ.
4. Tích vô hướng của hai vectơ.
5. Các hệ thức quan trọng thường gặp.
6. Sự đồng phẳng của ba vectơ.
B. Bài tập tự luận.
+ Dạng toán: Chứng minh đẳng thức vectơ.
+ Dạng toán: Tính độ dài vectơ.
+ Dạng toán: Phân tích vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng.
+ Dạng toán: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
+ Dạng toán: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn một hệ thức vectơ.
+ Dạng toán: Chứng minh ba vectơ đồng phẳng.
+ Dạng toán: Tích vô hướng của vectơ.
C. Bài tập trắc nghiệm.
+ Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
+ Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
+ Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

BÀI 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
A. Lý thuyết.
1. Hệ toạ độ trong không gian.
2. Tọa độ của điểm và vectơ.
B. Bài tập tự luận.
C. Bài tập trắc nghiệm.
+ Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
+ Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
+ Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

BÀI 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
A. Lý thuyết.
1. Biểu thức tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ.
2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
3. Vận dụng.
B. Bài tập tự luận.
+ Dạng toán: Vectơ không chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối.
+ Dạng toán: Vectơ đã chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối.
+ Dạng toán: Một số bài tập thực tế.
C. Bài tập trắc nghiệm.
+ Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
+ Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
+ Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

ĐÁP ÁN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]