Các dạng bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 126 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. TÌM TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = f(x) KHI BIẾT HÀM SỐ, ĐỒ THỊ, BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ y = f(x).
+ Dạng 1. Biết đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Biết hàm số y = f(x).

CHỦ ĐỀ 2. TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ y = f(x) CÓ CHỨA THAM SỐ.
+ Dạng 1. Biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Biết đồ đặc điểm của hàm số y = f(x).

CHỦ ĐỀ 3. TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ ẨN.
+ Dạng 1. Biết đồ thị, bảng biến thiên và hàm số của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Biết đồ thị, bảng biến thiên và hàm số của hàm số y = f(x) có chứa tham số.

CHỦ ĐỀ 4. TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ ẨN LÀ HÀM HỢP.
+ Dạng 1. Biết đồ thị của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Biết bảng biến thiên của hàm số y = f(x).
+ Dạng 3. Biết đặc điểm của hàm số y = f(x).

CHỦ ĐỀ 5. TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ KHI BIẾT HÀM SỐ y = f'(x).
+ Dạng 1. Hàm số không chứa tham số m.
+ Dạng 2. Hàm số chứa tham số m.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]