Các dạng bài tập giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 191 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ y = f(x).
+ Dạng 1. Tìm GTLN VÀ GTNN dựa vào bảng biến thiên và đồ thị.
+ Dạng 2. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số trên đoạn [a;b].
+ Dạng 3. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số trên khoảng (a;b), nửa khoảng (a;b]; [a;b).
+ Dạng 4. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số bằng cách đặt ẩn phụ.

CHỦ ĐỀ 2. ỨNG DỤNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀO GIẢI TOÁN THỰC TẾ.
+ Dạng 1. Các bài toán liên quan hình học.
+ Dạng 2. Các bài toán liên quan chuyển động.
+ Dạng 3. Một số dạng khác.

CHỦ ĐỀ 3. GTLN VÀ GTNN LIÊN QUAN THAM SỐ.

CHỦ ĐỀ 4. GTLN VÀ GTNN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM HỢP.
+ Dạng 1. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp y = f(u(x)).
+ Dạng 2. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp chứa trị tuyệt đối.

CHỦ ĐỀ 5. BIẾT ĐỒ THỊ, BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ y = f'(x), TÌM MIN – MAX HÀM HỢP.
+ Dạng 1. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số y = f(x) khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).
+ Dạng 2. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số y = f(|x|) khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).
+ Dạng 3. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số y = |f(x)| khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).
+ Dạng 4. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số y = f(|x + a| + b) khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).
+ Dạng 5. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm số y = |f(x) + b| khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).
+ Dạng 6. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp y = f(x) + h(x).
+ Dạng 7. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp y = f(u(x)); y = f(u(x)) + h(x).
+ Dạng 8. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp y = [f(x)]^k; y = [f(u(x))]^k.
+ Dạng 9. Tìm GTLN VÀ GTNN của hàm hợp chứa tham số khi biết đồ thị, biết bảng biến thiên của hàm số y = f'(x).

CHỦ ĐỀ 6. TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA BIỂU THỨC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]