Các dạng bài tập nguyên hàm Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 110 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề nguyên hàm môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. TÍNH NGUYÊN HÀM MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP.
+ Dạng 1. Nguyên hàm hàm lũy thừa.
+ Dạng 2. Nguyên hàm hàm lượng giác.
+ Dạng 3. Nguyên hàm hàm mũ.

CHỦ ĐỀ 2. NGUYÊN HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN.
+ Dạng 1. Bài toán cho hàm f(x), tìm nguyên hàm của f(x).
+ Dạng 2. Bài toán cho hàm f'(x), tìm hàm f(x).

CHỦ ĐỀ 3. NGUYÊN HÀM HÀM ẨN.

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN.
+ Dạng 1. Ứng dụng nguyên hàm trong bài toán chuyển động.
+ Dạng 2. Một số bài toán ứng dụng nguyên hàm trong thực tiễn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]