Các dạng bài tập vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 224 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

BÀI 6. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
CHỦ ĐỀ 1. CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng 1. Các phép toán vectơ trong không gian.
+ Dạng 2. Phân tích một vectơ theo các vectơ.
+ Dạng 3. Hai vectơ cùng phương. Ba điểm thẳng hàng. Tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ.
+ Dạng 4. Bài toán thực tiễn ứng dụng vectơ trong không gian.
CHỦ ĐỀ 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
+ Dạng 1. Tích vô hướng của hai vectơ.
+ Dạng 2. Góc giữa hai vectơ.
CHỦ ĐỀ 3. BA VECTƠ ĐỒNG PHẲNG VÀ KHÔNG ĐỒNG PHẲNG.

BÀI 7. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

BÀI 8. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
CHỦ ĐỀ 1. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
+ Dạng 1. Các phép toán vectơ.
+ Dạng 2. Tích vô hướng hai vectơ.
+ Dạng 3. Độ dài đường thẳng. Tìm tọa độ điểm.
CHỦ ĐỀ 2. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
+ Dạng 1. Ứng dụng thực tiễn.
+ Dạng 2. Ứng dụng hình học không gian.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]