Chọn 1 trong số các nội dung bên dưới

PHẦN GIẢI TÍCH
+ Chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
+ Chương 2 – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
+ Chương 3 – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
+ Chương 4 – Số phức

PHẦN HÌNH HỌC
+ Chương 1 – Khối đa diện
+ Chương 2 – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
+ Chương 3 – Phương pháp tọa độ trong không gian