Bài tập tự luận và trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Trần Quang Thạnh


Tài liệu gồm 21 trang tuyển tập các bài toán tự luận và trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp. Các bài tập có đánh dấu để nhận biết độ khó.

Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
+ Vấn đề I – Nhận biết và phát biểu mệnh đề
+ Vấn đề II – Phủ định mệnh đề
+ Vấn đề III – Xét tính đúng – sai của mệnh đề
[ads]
Bài 2: Tập hợp và các phép toán
+ Vấn đề I – Tập hợp và xác định tập hợp
+ Vấn đề II – Tập con và quan hệ giữa các tập hợp
Vấn đề III – Phép toán trên tập hợp
Bài 3: Sai số – số gần đúng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com