Bài giảng Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 74 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, trình bày tóm tắt lí thuyết, các dạng toán thường gặp và bài tập rèn luyện chủ đề mệnh đề và tập hợp môn Toán 10 chương trình mới.

Bài 1. MỆNH ĐỀ.
A Tóm tắt lí thuyết.
B Các dạng toán thường gặp.
+ Dạng 1. Nhận diện, xét tính đúng sai của mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 2. Phủ định của một mệnh đề.
+ Dạng 3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.
+ Dạng 4. Mệnh đề với kí hiệu ∀ và ∃ và phủ định.
C Bài tập rèn luyện.
1. Bài tập tự luận.
2. Bài tập trắc nghiệm.
+ Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
+ Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời vào ô kết quả.

Bài 2. TẬP HỢP.
A Tóm tắt lí thuyết.
B Một số dạng toán thường gặp.
+ Dạng 1. Tập hợp và phần tử của tập hợp.
+ Dạng 2. Tập con. Tập bằng nhau.
+ Dạng 3. Thực hiện các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 4. Dùng biểu đồ Ven và công thức tính số phần tử của tập hợp A ∪ B.
+ Dạng 5. Xác định giao – hợp của hai tập hợp.
+ Dạng 6. Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp.
C Bài tập rèn luyện.
1. Bài tập tự luận.
2. Bài tập trắc nghiệm.
+ Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
+ Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời vào ô kết quả.

Bài 3. ÔN TẬP CHƯƠNG 1.
A Bài tập tự luận.
B Bài tập trắc nghiệm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]