Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 04 mã đề, các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài tập, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra là các kiến thức Đại số & Giải tích 11 và Hình học 11 mà các em đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu hàm số f(x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trong khoảng (a; b).
B. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a; b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a; b).
C. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a; b).
D. Hàm số f liên tục trên nửa khoảng [a; b] nếu nó liên tục trên khoảng (a; b) và lim f(x) khi x→a+; lim f(x) khi x→b− tồn tại và hữu hạn.
[ads]
+ Cho tam giác đều C1 có cạnh bằng 2a. Chia mỗi cạnh của tam giác đều thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có tam giác đều C2 (tham khảo hình vẽ). Từ tam giác đều C2 lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các tam giác đều C1, C2, C3 … Gọi Si là diện tích của hình vuông Ci (i ∈ {1; 2; 3; . . .}). Đặt S = S1 + S2 + … + Sn + …. Biết S = 64√3/3, tính a.
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số y = |x| có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
B. Hàm số y = |x| + √x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
C. Hàm số y = cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
D. Hàm số y = √x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com