Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Ngọc Lâm – Đồng Nai


Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm học 2020 – 2021 trường THCS & THPT Ngọc Lâm – Đồng Nai gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Ngọc Lâm – Đồng Nai:
+ Cho định nghĩa bông tuyết von Koch như sau: Bông tuyết đầu tiên K1 là một tam giác đều có cạnh bằng 1. Tiếp đó, chia mỗi cạnh của tam giác thành ba đoạn bằng nhau và thay mỗi đoạn ở giữa bởi hai đoạn bằng nó sao cho chúng tạo với đoạn bỏ đi một tam giác đều về phía ngoài, ta được bông tuyết K2 cứ tiếp tục như vậy, cho ta một dãy các bông tuyết K1, K2, K3, …, Kn. Gọi Cn là chu vi của bông tuyết Kn. Hãy tính limCn.
+ Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau, biết a ⊂ (P), b ⊂ (Q) và (P)//(Q). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b bằng khoảng cách từ đường thẳng a đến mặt phẳng (Q).
B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b bằng khoảng cách từ một điểm A tùy ý thuộc đường thẳng a đến mặt phẳng (Q).
C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b bằng độ dài đoạn thẳng vuông góc chung của chúng.
D. Khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b không bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q).
+ Trong không gian cho điểm A và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Có vô số đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).
B. Có đúng một đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).
C. Có đúng hai đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).
D. Không tồn tại đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com