Phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Tài liệu gồm 102 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 2 (Toán 10).

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.
Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 3: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Dạng 4: Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.
Dạng 5: Xét tính chẵn lẻ của hàm số.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
Dạng 1: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Dạng 2: Đồ thị hàm số bậc nhất.
Dạng 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Dạng 4: Xác định hàm số bậc nhất.
Dạng 5: Bài toán thực tế.

BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.
Dạng 1: Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số.
Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai.
Dạng 3: Đồ thị hàm số bậc hai.
Dạng 4: Sự tương giao.
Dạng 5: Toán thực tế.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]