Toàn tập nguyên hàm và tích phân cơ bản


Tài liệu gồm 118 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề nguyên hàm và tích phân cơ bản lớp 12 THPT, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Nguyên hàm:
+ Cơ bản nguyên hàm đa thức + phân thức hữu tỷ p1.
+ Cơ bản nguyên hàm đa thức + phân thức hữu tỷ p2.
+ Cơ bản nguyên hàm đa thức + phân thức hữu tỷ p3.
+ Cơ bản nguyên hàm vô tỷ p1.
+ Cơ bản nguyên hàm vô tỷ p2.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số lượng giác p1.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số lượng giác p2.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số lượng giác p3.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số siêu việt p1.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số siêu việt p2.
+ Cơ bản nguyên hàm hàm số siêu việt p3.
+ Cơ bản nguyên hàm từng phần p1.
+ Cơ bản nguyên hàm từng phần p2.
+ Cơ bản nguyên hàm từng phần p3.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p1.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p2.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p3.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p4.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p5.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p6.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p7.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p8.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p9.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p10.
+ Tổng hợp cơ bản nguyên hàm p11.
Tích phân:
+ Cơ bản tính chất tích phân p1.
+ Cơ bản tính chất tích phân p2.
+ Cơ bản tích phân hữu tỷ p1.
+ Cơ bản tích phân hữu tỷ p2.
+ Cơ bản tích phân hữu tỷ p3.
+ Cơ bản tích phân vô tỷ p1.
+ Cơ bản tích phân vô tỷ p2.
+ Cơ bản tích phân vô tỷ p3.
+ Cơ bản tích phân lượng giác p1.
+ Cơ bản tích phân lượng giác p2.
+ Cơ bản tích phân siêu việt p1.
+ Cơ bản tích phân siêu việt p2.
+ Cơ bản tích phân siêu việt p3.
+ Cơ bản tích phân từng phần p1.
+ Cơ bản tích phân từng phần p2.
+ Cơ bản tích phân từng phần p3.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p1.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p2.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p3.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p4.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p5.
+ Tổng hợp cơ bản tích phân p6.
Ứng dụng nguyên hàm, tích phân:
+ Cơ bản ứng dụng tích phân diện tích p1.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân diện tích p2.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân diện tích p3.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân diện tích p4.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân diện tích p5.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân thể tích p1.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân thể tích p2.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân thể tích p3.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân thể tích p4.
+ Cơ bản ứng dụng tích phân thể tích p5.
+ Tổng hợp ứng dụng tích phân p1.
+ Tổng hợp ứng dụng tích phân p2.
+ Tổng hợp ứng dụng tích phân p3.
+ Tổng hợp ứng dụng tích phân p4.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]