Phân dạng và bài tập vectơ

Tài liệu gồm 436 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng và bài tập chuyên đề vectơ trong chương trình môn Toán lớp 10 GDPT 2018 (chương trình SGK mới).

CHUYÊN ĐỀ. VECTƠ.
BÀI 1. KHÁI NIỆM VECTƠ.
Dạng 1. Xác định vectơ, các khái niệm vectơ, vectơ cùng phương.
Dạng 2. Tìm độ dài vectơ.
Dạng 3. Chứng minh hai vectơ bằng nhau.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1. Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều vectơ. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 2. Tìm độ dài của tổng của hai hay nhiều vectơ.
Dạng 3. Tìm tổng hoặc hiệu của hai vectơ hay nhiều vectơ. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 4. Tìm độ dài của vectơ tổng, hiệu.
Dạng 5. Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ.
Dạng 6. Ứng dụng của vectơ vào bài toán thực tế.
BÀI 3. TÍCH MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
Dạng 1. Xác định vectơ ka.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vetơ có chứa tích của vectơ với một số.
Dạng 3. Tìm độ dài vectơ.
Dạng 4. Biểu diễn (phân tích, biểu thị) thành hai vectơ không cùng phương.
Dạng 5. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Dạng 6. Xác định vị trí của một điểm nhờ đẳng thức véctơ.
Dạng 7. Một số bài toán vận dụng cao về tích của vectơ với một số.
BÀI 4. VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
Dạng 1. Tìm tọa độ của vectơ, các phép toán trên vectơ trên hệ trục tọa độ (O;i).
2. Dạng 2. Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.
Dạng 3. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy.
Dạng 4. Bài toán liên quan đến ba điểm thẳng hàng.
BÀI 5. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1. Tìm góc giữa hai vectơ.
Dạng 2. Tìm tích vô hướng của hai vectơ.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ về tích vô hướng.
Dạng 4. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức về tích vô hướng.
Dạng 6. Bài toán thực tế về tích vô hướng.
Dạng 7. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
ÔN TẬP CHƯƠNG 4.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]