Vở bài tập môn Toán 12

Tài liệu gồm 186 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm và tổng hợp các dạng bài tập trong chương trình môn Toán lớp 12.

PHẦN I. GIẢI TÍCH 12.
CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
Bài 1 – Tính Đơn Điệu Của Hàm Số.
Bài 2 – Cực Trị Của Hàm Số.
Bài 3 – Giá Trị Lớn Nhất – Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số.
Bài 4 – Đường Tiệm Cận Của Hàm Số.
Bài 5 – Đồ Thị Hàm Số.
Bài 6 – Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị Hàm Số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1 – Lũy Thừa.
Bài 2 – Hàm Số Lũy Thừa.
Bài 3 – Lôgarit.
Bài 4 – Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit.
Bài 5 – Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ, Lôgarit.

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1 – Nguyên Hàm.
Bài 2 – Tích Phân.
Bài 3 – Ứng Dụng Của Tích Phân Trong Hình Học.

CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
Bài 1 – Số Phức, Các Phép Toán Trong Tập Phức.
Bài 2 – Tập Hợp Điểm Biểu Diễn Của Số Phức.

PHẦN II. HÌNH HỌC 12.
CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN.
Bài 1 – Khối Đa Diện, Khối Đa Diện Đều.
Bài 2 – Thể Tích Khối Đa Diện.

CHƯƠNG 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU.
Bài 1 – Mặt Nón Tròn Xoay.
Bài 2 – Mặt Trụ Tròn Xoay.
Bài 3 – Mặt Cầu – Khối Cầu.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1 – Hệ Trục Tọa Độ.
Bài 2 – Phương Trình Mặt Phẳng.
Bài 3 – Phương Trình Đường Thẳng.
Bài 4 – Vị Trí Tương Đối.
Bài 5 – Hình Chiếu Vuông Góc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]