Các dạng bài tập phương trình mặt cầu Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 321 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt cầu môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN MẶT CẦU. LẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU DẠNG CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản mặt cầu.
+ Dạng 2. Lập phương trình mặt cầu dạng cơ bản.

CHỦ ĐỀ 2. ỨNG DỤNG MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN.

CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT PHẲNG VỚI MẶT CẦU.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng với mặt cầu.
+ Dạng 2. Lập phương trình mặt cầu liên quan đến mặt phẳng.
+ Dạng 3. Lập phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt phẳng mặt cầu.

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI MẶT CẦU.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt cầu.
+ Dạng 2. Lập phương trình mặt cầu liên quan đến đường thẳng.
+ Dạng 3. Lập phương trình đường thẳng liên quan đến mặt cầu.

CHỦ ĐỀ 5. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến biểu thức.
+ Dạng 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan khoảng cách.
+ Dạng 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến góc.

CHỦ ĐỀ 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG.

CHỦ ĐỀ 7. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN MẶT CẦU.
+ Dạng 1. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến biểu thức.
+ Dạng 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến góc và khoảng cách.
+ Dạng 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất liên quan đến bán kính mặt cầu, đường tròn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]