Phân dạng và bài tập chuyên đề mệnh đề và tập hợp – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 48 trang với nội dung gồm:

Bài 1. Mệnh đề
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề
+ Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
+ Dạng 3. Phương pháp chứng minh phản chứng
+ Dạng 4. Phát biểu định lý, định lý đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm


Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hữu hạn
+ Dạng 2. Xác định tập hợp các phép toán trên tập số thực
+ Dạng 3. Tập hợp con. Tập hợp bằng nhau
+ Dạng 4. Giải toán bằng biểu đồ Ven
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm
Bài tập ôn tập chương


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com