Chuyên đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục


Tài liệu gồm 58 trang bao gồm lý thuyết SGK, phân dạng toán và bài tập rèn luyện các chủ đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
I. Lý thuyết giới hạn của dãy số 
1. Dãy số có giới hạn 0
2. Dãy số có giới hạn hữu hạn
3. Dãy số có giới hạn vô cực
II. Các dạng toán về giới hạn của dãy số
Dạng 1. Tính giới hạn dãy số cho bởi công thức
Dạng 2. Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số mà tổng là n số hạng đầu tiên của một dãy số khác
III. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Dạng 1. Bài tập lý thuyết
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa tham số
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số mà số hạng tổng quát là tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số khác
[ads]
GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
I. Lý thuyết giới hạn của hàm số
1. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm
2. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại vô cực
3. Một số giới hạn đặc biệt
4. Định lí về giới hạn hữu hạn
5. Quy tắc về giới hạn vô cực
6. Các dạng vô định
II. Các dạng toán về giới hạn của hàm số
Dạng 1. Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định nghĩa, định lí và quy tắc
Dạng 2. Tìm giới hạn vô định dạng 0/0
Dạng 3. Giới hạn vô định dạng ∞/∞
Dạng 4. Giới hạn vô định dạng 0.∞
Dạng 5. Dạng vô định ∞ – ∞
III. Bài tập rèn luyện kỹ năng
HÀM SỐ LIÊN TỤC
I. Lý thuyết hàm số liên tục
II. Các dạng toán về hàm số liên tục
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số
Dạng 2. Chứng minh phương trình có nghiệm
III. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com