Bài giảng giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 130 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp, bài tập rèn luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục trong chương trình môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Chương 5. GIỚI HẠN, HÀM SỐ LIÊN TỤC 2.
Bài 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 2.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 2.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 5.
+ Dạng 1. Phương pháp đặt thừa số chung (lim hữu hạn) 5.
+ Dạng 2. Phương pháp lượng liên hợp (lim hữu hạn) 6.
+ Dạng 3. Giới hạn tại vô cực 8.
+ Dạng 4. Tính tổng của dãy cấp số nhân lùi vô hạn 9.
+ Dạng 5. Toán thực tế, liên môn liên quan đến giới hạn dãy số 11.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 15.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 22.
Bài 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 33.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 33.
B MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 38.
+ Dạng 1. Thay số trực tiếp 38.
+ Dạng 2. Phương pháp đặt thừa số chung – kết quả hữu hạn 39.
+ Dạng 3. Phương pháp đặt thừa số chung – kết quả vô cực 41.
+ Dạng 4. Phương pháp lượng liên hợp kết quả hữu hạn 42.
+ Dạng 5. Giới hạn một bên 44.
+ Dạng 6. Toán thực tế, liên môn về hàm số liên tục 45.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 47.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 59.
Bài 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC 69.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 69.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 71.
+ Dạng 1. Dựa vào đồ thị xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, một khoảng 71.
+ Dạng 2. Hàm số liên tục tại một điểm 73.
+ Dạng 3. Hàm số liên tục trên khoảng, đoạn 75.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 77.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 82.
Bài 4. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V 95.
A TRẮC NGHIỆM 95.
B TỰ LUẬN 105.
Bài 5. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V – TRẮC NGHIỆM 114.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]