Chủ đề giới hạn của dãy số Toán 11 KNTTVCS – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 50 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chủ đề giới hạn của dãy số môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Chủ đề 1: GIỚI HẠN DÃY SỐ.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Giới hạn hữu hạn của dãy số.
2. Định lí về giới hạn hữu hạn của dãy số.
3. Tổng của cấp số nhân lùi hạn.
4. Giới hạn vô cực của dãy số.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]