Tài liệu giới hạn, hàm số liên tục Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 78 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn, hàm số liên tục trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và hướng dẫn giải.

Bài 1. GIỚI HẠN DÃY SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
I. Giới hạn hữu hạn của dãy số.
1. Giới hạn 0 của dãy số.
2. Giới hạn hữu hạn của dãy số.
II. Các phép toán về giới hạn hữu hạn của dãy số.
III. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
IV. Giới hạn vô cực.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Tính giới hạn của dãy số.
– Dạng 2. Tính tổng của các cấp số nhân lùi vô hạn.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
I. Giới hạn của hàm số tại một điểm.
1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm.
2. Định lí và các phép toán về giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm.
3. Giới hạn một phía.
4. Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm.
5. Quy tắc về giới hạn vô cực.
II. Giới hạn của hàm số tại vô cực.
1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực.
2. Giới hạn vô cực tại vô cực.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Giới hạn hàm số tại một điểm x → x0.
+ Dạng 1.1. Sử dụng định nghĩa và tính chất cơ bản.
+ Dạng 1.2. Các vô định thường gặp.
– Dạng 2. Giới hạn một phía x → x0+; x → x0-.
+ Dạng 2.1. Sử dụng định nghĩa và tính chất cơ bản.
+ Dạng 2.2. Các dạng vô định thường gặp.
– Dạng 3. Giới hạn hàm số tại vô cực.
+ Dạng 3.1. Sử dụng định nghĩa và tính chất cơ bản.
+ Dạng 3.2. Các dạng vô định thường gặp.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
I. Hàm số liên tục tại một điểm x0.
II. Hàm số liên tục tại trên một khoảng, trên một đoạn.
III. Một số kết quả được thừa nhận.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số 0 0 g x khi x x f x a khi x x tại 0.
– Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số 0 0 g x khi x x f x h x khi x x tại 0 x x.
– Dạng 3. Tìm m để hàm số 0 0 g x khi x x f x h m khi x x liên tục tại 0 x x.
– Dạng 4. Tìm m để hàm số 0 0 g x khi x x f x h x m khi x x liên tục tại 0 x x.
– Dạng 5. Chứng minh phương trình có nghiệm.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

ÔN TẬP CHƯƠNG.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Giới hạn của dãy số.
2. Giới hạn của hàm số.
3. Hàm số liên tục.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
1. Tính giới hạn của dãy số, hàm số.
2. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
3. Tính liên tục của hàm số.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]