Chuyên đề tự luận Toán 10 chủ đề vectơ – Nguyễn Trọng


Tài liệu gồm 72 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, tóm tắt lý thuyết cơ bản, phương pháp giải các dạng toán và bài tập tự luận chuyên đề vectơ (Toán 10 phần Hình học chương 1).

BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA.
Dạng toán 1. Xác định một vectơ, sự cùng phương và hướng của hai vectơ.
Dạng toán 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
Dạng toán 1. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng toán 2. Tìm môđun vectơ.
BÀI 3. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
Dạng toán 1. Biểu diễn vectơ.
Dạng toán 2. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai điểm trùng nhau, hai đường thẳng song song, ba đường thẳng đồng quy.
Dạng toán 3. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com