Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 từ cơ bản đến nâng cao – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 598 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 từ cơ bản đến nâng cao.

MỤC LỤC:
Chương 1. HÀM SỐ & CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ 1.
Bài 1. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ 1.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 1.
Bài 2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU 6.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 6.
Bài 3. CỰC TRỊ 38.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 38.
Bài 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT VÀ CÁC ỨNG DỤNG 79.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 79.
Bài 5. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ 111.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 111.
Bài 6. KHẢO SÁT ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 140.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 140.
Bài 7. TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐƯỜNG 194.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 194.
Bài 8. BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ 215.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 215.
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT & ỨNG DỤNG 221.
Bài 1. LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA 221.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 221.
Bài 2. LÔGARIT 232.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 232.
Bài 3. HÀM SỐ MŨ & HÀM SỐ LÔGARIT 254.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 254.
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LÔGARIT 298.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 298.
Bài 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LÔGARIT 327.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 327.
Chương 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG 349.
Bài 1. NGUYÊN HÀM 349.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 349.
B Đáp án & hướng dẫn giải 386.
Bài 2. TÍCH PHÂN 388.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 388.
B Đáp án & hướng dẫn giải 448.
Bài 3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH 451.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 451.
Chương 4. SỐ PHỨC 514.
Bài 1. TÌM CÁC THÔNG SỐ CỦA SỐ PHỨC 514.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 514.
Bài 2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC 559.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 559.
Bài 3. TÌM TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 571.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 571.
Bài 4. CỰC TRỊ CỦA SỐ PHỨC 591.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 591.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]