94 bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 41 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển chọn 94 bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ có đáp án và lời giải chi tiết, phù hợp với chương trình sách giáo khóa Toán 10 mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Định nghĩa góc giữa hai vectơ.
2. Tích vô hướng của hai vectơ.
3. Biểu thức toạ độ và tính chất của tích vô hướng.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1: GÓC GIỮA HAI VECTƠ.
Dạng 2: TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG.
Dạng 3: TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG BẰNG BIỂU THỨC TỌA ĐỘ.
Dạng 4: CÁC BÀI TOÁN KHÁC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]