Tài liệu chuyên đề tích phân và một số phương pháp tính tích phân

Tài liệu gồm 159 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề tích phân và một số phương pháp tính tích phân, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 2. TÍCH PHÂN.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tích phân.
+ Dạng 2. Sử dụng tính chất tích phân.
+ Dạng 3. Sử dụng tính chất chèn cận để tính tích phân.
+ Dạng 4. Sử dụng định nghĩa tích phân vào các bài toán khác.
+ Dạng 5. Phương pháp đổi biến số loại 1 để tính tích phân.
+ Dạng 6. Phương pháp đổi biến số loại 2 để tính tích phân.
+ Dạng 7. Phương pháp từng phần để tính tích phân.
+ Dạng 8. Kỹ thuật tích phân từng phần hàm ẩn.
+ Dạng 9. Tính tích phân dựa vào tính chất.
+ Dạng 10. Kỹ thuật phương trình hàm.
+ Dạng 11. Kỹ thuật biến đổi.
+ Dạng 12. Kỹ thuật đạo hàm đúng.
+ Dạng 13. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 1.
+ Dạng 14. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 2 – kỹ thuật Holder.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Tích phân hàm số hữu tỷ.
+ Tích phân đổi biến.
+ Tích phân từng phần.
3. Hệ thống bài tập trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC).
+ Dạng 1. Tích phân hàm ẩn.
+ Dạng 2. Tích phân một số hàm đặc biệt.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com