Vở bài học môn Toán 12 phần Giải tích

Vở bài học môn Toán 12 phần Giải tích gồm 183 trang, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập Giải tích 12.

GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
§2. Cực trị của hàm số.
§3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
§4. Đường tiệm cận.
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT.
§1. Lũy thừa.
§2. Hàm số lũy thừa.
§3. Logarit.
§4. Hàm số mũ, hàm số logarit.
§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.
§6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
§1. Nguyên hàm.
§2. Tích phân.
§3. Ứng dụng tích phân.

GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
§1. Số phức.
§2 Cộng, trừ và nhân số phức.
§3. Phép chia số phức.
§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]