Bài giảng ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Toán 12 Cánh Diều

Tài liệu gồm 793 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức cần nắm, giải bài tập sách giáo khoa, phương pháp giải các dạng toán và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số môn Toán 12 bộ sách Cánh Diều (CD).

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.
+ Dạng 2. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 3. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu.
+ Dạng 4. Ứng dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình.
+ Dạng 5. Tìm cực trị hàm số cho bởi công thức.
+ Dạng 6. Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 7. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0 cho trước.
+ Dạng 8. Toán thực tế.

BÀI 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn.
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng.
+ Dạng 4. Bài toán tối ưu, có yếu tố thực tế.
+ Dạng 5. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm nhiều biến.

BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ.
+ Dạng 2. Tiệm cận hàm vô tỉ.
+ Dạng 3. Một số bài toán tiệm cận có chứa tham số m.
+ Dạng 4. Dựa vào đồ thị và bảng biến thiên xác định các đường tiệm cận.

BÀI 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Hàm số bậc ba và một số bài toán liên quan.
+ Dạng 2. Hàm số nhất biến và các bài toán liên quan.
+ Dạng 3. Hàm số hữu tỉ bậc hai trên bậc nhất và một số bài toán liên quan.
+ Dạng 4. Toán thực tế.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]