Các dạng bài tập vectơ và hệ tọa độ trong không gian – Trần Ba Sao

Tài liệu gồm 70 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Ba Sao, tuyển tập các dạng bài tập chuyên đề vectơ và hệ tọa độ trong không gian môn Toán 12 chương trình mới.

Bài 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
A. LÍ THUYẾT.
1. Vectơ trong không gian.
2. Tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ.
3. Góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ.
4. Vận dụng kiến thức vectơ trong không gian vào bài toán thực tế.
B. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI BÀI.
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

Bài 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
A. LÍ THUYẾT.
1. Hệ trục tọa độ trong không gian.
2. Tọa độ của điểm, toạ độ của vectơ trong không gian.
3. Bài toán thực tế tọa độ của vectơ.
B. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI BÀI.
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

Bài 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
A. LÍ THUYẾT.
1. Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vectơ, phép trừ hai vectơ, phép nhân một số với một vectơ.
2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
3. Cách tìm tọa độ của một vectơ vuông góc với hai vectơ cho trước.
4. Các bài toán thực tế về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
B. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI BÀI.
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

Ôn tập chương II. VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]