Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp


Tài liệu gồm 75  trang bao gồm phần lý thuyết cần nắm ở mỗi bài học, bài tập có hướng dẫn giải, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục.

§1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
1. Giới hạn hữu hạn của dãy số
2. Giới hạn vô cực của dãy số
3. Các giới hạn đặc biệt của dãy số
4. Định lí về giới hạn hữu hạn của dãy số
5. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số
6. Tổng cấp số nhân lùi vô hạn của dãy số
7. Định lí kẹp về giới hạn của dãy số
8. Phương pháp tìm giới hạn của dãy số
9. Phương pháp tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn


§2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
1. Giới hạn hữu hạn của hàm số
2. Giới hạn vô cực của hàm số
3. Định lí vể giới hạn hữu hạn của hàm số
4. Các giới hạn đặc biệt của hàm số
5. Quy tắc về giới hạn vô cực của hàm số
6. Khử các dạng vô định về giới hạn vô cực của hàm số
§3. HÀM SỐ LIÊN TỤC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ, HÀM SỐ LIÊN TỤC Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com