209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án – Lê Hoài Sơn


Tài liệu gồm 17 trang tuyển tập 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lê Hoài Sơn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho ba điểm phân biệt A, B, C cùng nằm trên một mặt cầu, biết rằng góc ACB = 90 độ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A. Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC
B. Tam giác ABC vuông cân tại C
C. Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn
D. AB là một đường kính của mặt cầu


+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp
B. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp
C. Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp
D. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp
+ Diện tích xung quanh của hình trụ bằng bao nhiêu?
A. Hai lần tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó
B. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó
C. Tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó
D. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nóTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com