Phân dạng và bài tập chuyên đề vector – tọa độ – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 72 trang với nội dung gồm:

A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
Vấn đề 1. Khái niệm vector
Vấn đề 2. Tổng – hiệu vector
+ Dạng 1. Chứng minh một đẳng thức vector
+ Dạng 2. Tính độ dài của một vector tổng, vector hiệu
+ Dạng 3. Xác định một điểm thỏa mãn một đẳng thức vector cho trước
[ads]
Vấn đề 3. Phép nhân một số với 1 vector
+ Dạng 1. Chứng minh một đẳng thức vector
+ Dạng 2. Xác định một điểm thỏa một đẳng thức vector cho trước
+ Dạng 3. Phân tích (biểu diễn) một vector theo nhiều vector cho trước
+ Dạng 4. Chứng minh vector tổng, vector hiệu là một vector không đổi. Tính độ dài của một vector tổng, vector hiệu
+ Dạng 5. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua một điểm
+ Dạng 6. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn một hệ thức, một tính chất cho trước
C. Bài tập tổng hợp
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com