Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường

Tài liệu gồm 56 trang hướng dẫn tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện (Chương 1 Hình học 12) thông qua hệ thông lý thuyết và bài tập có đáp án. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Lê Minh Cường.

Nội dung tài liệu:
1. Khái niệm khối đa diện
1. Tính chất, số cạnh, đỉnh, mặt của khối đa diện
2. Lý thuyết đa diện lồi và đa diện đều
3. Tính chất về cạnh – đỉnh – mặt của đa diện lồi và đa diện đều
4. Tính chất đối xứng của khối đa diện
2. Công thức thể tích đơn giản 
1. Khối chóp
2. Khối lăng trụ
3. Thể tích có tính toán thêm một yếu tố 
1. Khối chóp
2. Khối lăng trụ


4. Thể tích của khối có chứa góc
1. Khối chóp
2. Khối lăng trụ
5. Tính thể tích và khoảng cách gián tiếp
1. Sử dụng tỷ lệ thể tích
2. Tính khoảng cách dựa vào công thức thể tích
6. Các bài toán tổng hợp
1. Khối chóp
2. Khối lăng trụ tam giác
3. Khối hộp
4. Tổng hợp
7. Các bài toán vận dụng thực tế liên quan đến khối đa diện

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com