Chuyên đề giới hạn – liên tục – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 86 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp và cách giải, bài toán mẫu và tuyển chọn các bài tập tự luận – trắc nghiệm có đáp án chuyên đề giới hạn – liên tục (Đại số và Giải tích 11 chương 4), tài liệu được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa.

Nội dung tài liệu:
Vấn đề 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
Dạng 1. Dãy có giới hạn 0
Dạng 2. Khử dạng vô định ∞/∞
Dạng 3. Khử dạng vô định ∞ – ∞
Dạng 4. Cấp số nhân lùi vô hạn
Vấn đề 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 
Dạng 1. Định nghĩa giới hạn
Dạng 2. Giới hạn một bên
Dạng 3. Khử dạng vô định ∞/∞
Dạng 4. Khử dạng vô định 0/0
Dạng 5. Khử dạng vô định ∞ – ∞, 0.∞
Dạng 6. Sử dụng đồ thị để tìm giá trị của giới hạn


Vấn đề 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên khoảng, đoạn
Dạng 3. Chứng minh phương trình có nghiệm
Dạng 4. Xét dấu biểu thức
TUYỂN CHỌN CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 4Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com