Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Nguyễn Chín Em


Tài liệu gồm 224 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Chín Em, tóm tắt lý thuyết cần nắm, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm – tự luận các chủ đề: đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song, đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song, phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian … trong chương trình Hình học 11 chương 2.

Khái quát nội dung tài liệu đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Nguyễn Chín Em:
CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Mở đầu về hình học không gian.
2 Các tính chất thừa nhận.
3 Điều kiện xác định mặt phẳng.
4 Hình chóp và tứ diện.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng toán 1. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
Dạng toán 2. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
Dạng toán 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng toán 4. Xác định thiết diện của một mặt phẳng với hình chóp.
Dạng toán 5. Dựng đường thẳng đi qua một điểm và cắt hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng toán 6. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng và bài toán chứng minh giao tuyến đi qua điểm cố định.
C CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
D BÀI TẬP RÈN LUYỆN
E CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1 Câu hỏi lý thuyết.
2 Tìm giao tuyến hai mặt phẳng.
3 Thiết diện.
4 Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.

CHỦ ĐỀ 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
2 Các định lí và tính chất.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng toán 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng bằng quan hệ song song.
Dạng toán 2. Chứng minh hai đường thẳng song song.
Dạng toán 3. Chứng minh bốn điểm đồng phẳng và ba đường thẳng đồng qui.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN
D CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[ads]
CHỦ ĐỀ 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
2 Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng toán 1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
Dạng toán 2. Tìm giao tuyến hai mặt phẳng khi biết một mặt phẳng song song với đường thẳng cho trước.
Dạng toán 3. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng.
C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Định nghĩa.
2 Tính chất.
3 Định lý Ta-lét (Thalès).
4 Hình lăng trụ và hình hộp.
5 Hình chóp cụt.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng toán 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
Dạng toán 2. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (β) biết (α) qua điểm A; song song với mặt phẳng (γ).
Dạng toán 3. Xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN
D CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG – HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
B CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
C BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

ÔN TẬP HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG II
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com