Chuyên đề quan hệ song song trong không gian Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 389 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề quan hệ song song trong không gian trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

CHƯƠNG IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
BÀI 10. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng toán 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Bài toán xác định thiết diện.
+ Dạng toán 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.

BÀI 11. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
+ Dạng toán 1. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng toán 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.

BÀI 12. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng toán 1. Xác định, chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Bài toán xác định thiết diện.
+ Dạng toán 4. Câu hỏi lý thuyết.

BÀI 13. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
+ Dạng toán 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Dạng toán 2. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng toán 4. Bài toán liên quan đến tỷ lệ độ dài.
+ Dạng toán 5. Bài toán xác định giao tuyến.
+ Dạng toán 6. Bài toán xác định thiết diện.

BÀI 14. PHÉP CHIẾU SONG SONG.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]