Tài liệu quan hệ song song trong không gian Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 122 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề quan hệ song song trong không gian trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và hướng dẫn giải.

Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG & MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Tìm giao tuyến hai mặt phẳng.
+ Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
+ Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng đồng quy.
+ Dạng 5. Thiết diện.
+ Dạng 6. Tìm quỹ tích của hai đường thẳng lưu động d1 và d2.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song.
+ Dạng 3. Xác định thiết diện qua một đường thẳng cho trước.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 2. Thiết diện qua một điểm và song song với hai đường thẳng chéo nhau cho trước.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Dạng 2. Dùng định lý để chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng 3. Thiết diện qua một điểm và song song với một mặt phẳng cho trước.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình (H) cho trước.
+ Dạng 2. Các bài toán về tính tỉ số của hai đoạn thẳng và chứng minh ba điểm thẳng hàng.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]