Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 136 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều (CD).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG 4.
BÀI 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 4.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 4.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 7.
Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 7.
1. Phương pháp 7.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 7.
3. Bài tập trắc nghiệm 11.
Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 11.
1. Phương pháp 11.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 11.
Dạng 3. Thiết diện 14.
1. Phương pháp 14.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 15.
Dạng 4. Ba điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy 16.
1. Phương pháp 16.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 17.
Dạng 5. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng 20.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 22.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27.
BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN 49.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 49.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 50.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 50.
1. Phương pháp 50.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 50.
Dạng 2. Tìm giao điểm và thiết diện của hình chóp 53.
1. Phương pháp 53.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 53.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 56.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 59.
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẰNG SONG SONG 75.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 75.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 76.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 76.
1. Phương pháp 76.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 76.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thiết diện qua một điểm và song song với một đường thẳng 79.
1. Phương pháp 79.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 80.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 83.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 85.
BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 96.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 96.
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 96.
BÀI 5. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP 99.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 99.
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 100.
C. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 103.
Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 103.
1. Phương pháp 103.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 103.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và tìm thiết diện qua một điểm và song song với một mặt phẳng 106.
1. Phương pháp 106.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 106.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 109.
BÀI 6. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN 125.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 125.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 127.
Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian 127.
1. Phương pháp 127.
2. Các ví dụ 127.
Dạng 2. Các bài toán liên quan đến phép chiếu song song 129.
1. Phương pháp 129.
2. Các ví dụ 129.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 130.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 132.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]