Bài tập quan hệ song song trong không gian – Võ Công Trường

Tài liệu gồm 73 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Võ Công Trường, phân dạng và tuyển chọn bài tập quan hệ song song trong không gian trong chương trình môn Toán lớp 11.

MỤC LỤC:
Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN 3.
BÀI 1. ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 3.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.
II. DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 5.
+ Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 5.
+ Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 6.
+ Dạng 3. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy 7.
+ Dạng 4. Thiết diện 7.
III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 8.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10.
BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 14.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 14.
II. DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 15.
+ Dạng 1. Tìm giao tuyến hai mặt phẳng 15.
+ Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng; thiết diện của hình chóp 16.
III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 16.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 18.
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 20.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 20.
II. DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 21.
+ Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng 21.
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thiết diện qua một điểm và song song với một đường thẳng 22.
III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 22.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 25.
BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 27.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 27.
II. DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 28.
+ Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 28.
+ Dạng 2. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng 28.
III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 29.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 31.
BÀI 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG 34.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 34.
II. DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 35.
+ Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian 35.
III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 37.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 38.
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV 40.
PHẦN 1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 40.
PHẦN 2. BÀI TẬP TỰ LUẬN THAM KHẢO 45.
PHẦN 3. BÀI TẬP TỰ LUẬN TỰ LUYỆN 49.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]