Chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 63 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân loại, phương pháp giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song (Hình học 11 chương 2).

Chương 2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG 1.
§1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 3.
+ Dạng 1.1: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau 3.
+ Dạng 1.2: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 6.
+ Dạng 1.3: Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 8.
+ Dạng 1.4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui, chứng minh một điểm thuộc một đường thẳng cố định 8.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 10.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 13.
§2 – HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 17.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 17.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 20.
+ Dạng 2.5: Chứng minh hai đường thẳng song song 20.
+ Dạng 2.6: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau 20.
+ Dạng 2.7: Thiết diện cắt bởi mặt phẳng chứa một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 21.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 22.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 24.
§3 – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG 27.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 27.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 28.
+ Dạng 3.8: Chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) 28.
+ Dạng 3.9: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau 30.
+ Dạng 3.10: Tìm thiết diện cắt bởi mặt phẳng song song với một đường thẳng cho trước 31.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 32.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 38.
§4 – HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 41.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 41.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 45.
+ Dạng 4.11: Chứng minh hai mặt phẳng song song 45.
+ Dạng 4.12: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng 46.
+ Dạng 4.13: Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (β) biết (α) qua điểm A; song song với mặt phẳng (γ). Thiết diện 47.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 48.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 49.
§5 – ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 53.
A Đề số 1 53.
B Đề số 2 56.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 60.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]