Bài giảng giới hạn và hàm số liên tục Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 144 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề giới hạn và hàm số liên tục trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

MỤC LỤC:
BÀI 15. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 3.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 3.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 4.
Dạng 1. Giới hạn hữu tỉ 4.
1. Phương pháp 4.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 4.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức 6.
1. Phương pháp 6.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 6.
Dạng 3. Tính giới hạn của dãy số chứa hàm mũ 7.
1. Phương pháp 7.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 7.
Dạng 4. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 8.
1. Phương pháp 8.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 9.
Dạng 5. Phương pháp sai phân và quy nạp tính giới hạn 10.
1. Phương pháp 10.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 11.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 14.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 16.
BÀI 16. GIỚI HẠN HÀM SỐ 40.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 40.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 43.
Dạng 1. Dãy số có giới hạn hữu hạn 43.
1. Phương pháp 43.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 43.
Dạng 2. Giới hạn tại vô cực 44.
1. Phương pháp 44.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 44.
Dạng 3. giới hạn một bên 47.
1. Phương pháp 47.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 47.
Dạng 3. Dạng vô định 0/0 49.
1. Phương pháp 49.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 49.
Dạng 4. Dạng vô định 56.
1. Phương pháp 56.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 56.
Dạng 5. Dạng vô định 60.
1. Phương pháp 60.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 61.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 63.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 65.
BÀI 17. HÀM SỐ LIÊN TỤC 82.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 82.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 82.
Dạng 1. Hàm số liên tục tại một điểm 83.
1. Phương pháp 83.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 83.
Dạng 2. Hàm số liên tục trên tập xác định 85.
1. Phương pháp 85.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 85.
Dạng 3. Số nghiệm của phương trình trên một khoảng 86.
1. Phương pháp 86.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 87.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 89.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 90.
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG V 103.
GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 103.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 103.
PHẦN 2. TỰ LUẬN 104.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG V 109.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 109.
PHẦN 2. TỰ LUẬN 128.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]