Đường thẳng và mặt phẳng, quan hệ song song trong không gian Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 178 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng, quan hệ song song trong không gian trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

Mục lục:
Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG – QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN 4.
BÀI 1. ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 4.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 4.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 7.
Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 7.
1. Phương pháp 7.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 7.
3. Bài tập trắc nghiệm 12.
Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 12.
1. Phương pháp 12.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 12.
Dạng 3. Thiết diện 15.
1. Phương pháp 15.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 16.
Dạng 4. Ba điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy 17.
1. Phương pháp 17.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 18.
Dạng 5. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng 21.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 23.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27.
BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 50.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 50.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 51.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 51.
1. Phương pháp 51.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 51.
Dạng 2. Tìm giao điểm và thiết diện của hình chóp 54.
1. Phương pháp 54.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 54.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 57.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 60.
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 75.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 75.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 76.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 76.
1. Phương pháp 76.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 76.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thiết diện qua một điểm và song song với một đường thẳng 80.
1. Phương pháp 80.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 80.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 83.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 88.
BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 98.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 98.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 99.
Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 99.
1. Phương pháp 99.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 100.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và tìm thiết diện qua một điểm và song song với một mặt phẳng 102.
1. Phương pháp 102.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 102.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 105.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 110.
BÀI 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG 126.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 126.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 127.
Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian 127.
1. Phương pháp 127.
2. Các ví dụ 128.
Dạng 2. Các bài toán liên quan đến phép chiếu song song 130.
1. Phương pháp 130.
2. Các ví dụ 130.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 131.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 133.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV 137.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 137.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 141.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG IV 145.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 145.
PHẦN 2. TỰ LUẬN 170.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]