Bài giảng hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 102 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp, bài tập rèn luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Chương 6. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 132.
Bài 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC 132.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 132.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 135.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa 135.
+ Dạng 2. Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa lũy thừa 137.
+ Dạng 3. So sánh các lũy thừa 137.
+ Dạng 4. Điều kiện cho luỹ thừa, căn thức 139.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 140.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LẦN 1 149.
Bài 2. LÔGARIT 156.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 156.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 159.
+ Dạng 1. Áp dụng tính chất để tính toán biểu thức chứa lôgarit 159.
+ Dạng 2. Áp dụng một số tính chất của phép tính lôgarit 160.
+ Dạng 3. Dạng toán liên quan đến đổi cơ số 162.
+ Dạng 4. Bài toán thực tế, liên môn 163.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 165.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LẦN 1 172.
Bài 3. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT 180.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 180.
B MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN 182.
+ Dạng 1. Đồ thị hàm số mũ, hàm số lôgarit 182.
+ Dạng 2. Tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số lôgarit 183.
+ Dạng 3. Một số bài toán thực tế 184.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 185.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LẦN 1 193.
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT 200.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 200.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 202.
+ Dạng 1. Giải phương trình mũ 202.
+ Dạng 2. Giải phương trình lôgarit 203.
+ Dạng 3. Giải bất phương trình mũ 204.
+ Dạng 4. Giải bất phương trình lôgrit 205.
+ Dạng 5. Một số bài toán thực tế 206.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 208.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LẦN 1 217.
Bài 5. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI 228.
A BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 228.
B BÀI TẬP TỰ LUẬN 230.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]