Hệ thống bài tập trắc nghiệm Toán 11 lũy thừa – mũ – logarit cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 78 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm môn Toán 11 chủ đề lũy thừa – mũ – logarit mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao.

+ Cơ bản lũy thừa (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản hàm số mũ (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản hàm số logarit (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng lũy thừa (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng hàm số mũ (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng hàm số logarit (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng phương trình, bất phương trình mũ (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng phương trình, bất phương trình logarit (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao biến đổi, PT – BPT – HPT mũ, logarit (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao cực trị mũ, logarit (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao ứng dụng thực tế của mũ, logarit (phần 1 – phần 3).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]