Tài liệu hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 112 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và hướng dẫn giải.

Chương VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. PHÉP TÍNH LŨY THỪA.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa.
– Dạng 2. Chứng minh đẳng thức lũy thừa.
– Dạng 3. Bài toán thực tế.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 2. LÔGARIT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức.
– Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa lôgarit.
– Dạng 3. Tính lôgarit theo lôgarit khác.
+ Dạng 3.1. Tính lôgarit theo 1 lôgarit khác.
+ Dạng 3.2. Tính lôgarit theo 2 lôgarit khác.
+ Dạng 3.3. Tính lôgarit theo 3 lôgarit khác.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 3.1. HÀM SỐ MŨ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. So sánh các cặp số.
– Dạng 2. Đồ thị của hàm số mũ.
– Dạng 3. Bài toán thực tế.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 3.2. HÀM SỐ LÔGARIT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. So sánh các cặp số.
– Dạng 2. Đồ thị của hàm số lôgarit.
– Dạng 3. Bài toán thực tế.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
– Dạng 1. Đưa về cùng cơ số.
– Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
– Dạng 3. Phương pháp mũ hóa, lôgarit hai vế.
– Dạng 4. Phương pháp phân tích thành nhân tử.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG VI.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]